seminarium_8

Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych 

Prelegent: mgr inż. Konrad Lis

W celu uczestnictwa w seminarium proszę kliknąć w poniższy plakat informacyjny.

Streszczenie:

Kształtowanie elementów osiowo-symetrycznych w walcarce skośnej sterowanej numerycznie

Walcowanie skośne za pomocą trzech rolek stożkowych rozmieszczonych co 120° na obwodzie wsadu umożliwia kształtowanie wydłużonych wyrobów osiowosymetrycznych. Dodatkowo rolki ustawione są skośnie pod określonym kątem względem osi wsadu i obracają się z jednakową prędkością w tę samą stronę. Promieniowy posuw narzędzi roboczych poprzez symetryczne przybliżanie i odsuwanie od osi wsadu powoduje kształtowanie określonej średnicy wyrobu. W tym samym czasie materiał wyjściowy przemieszczany jest osiowo przez uchwyt, w którym mocowany jest koniec walcowanej odkuwki.

W celu potwierdzenia zasadności stosowania wspomnianej metody przeprowadzono symulację numeryczną walcowania skośnego. W ten sposób przeanalizowano wpływ ustawień początkowych procesu na jego przebieg, w tym rozkładów intensywności naprężeń, odkształceń oraz parametrów siłowych występujących podczas kształtowania. Dokonano również weryfikacji doświadczalnej przyjętych założeń w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując skonstruowaną i wykonaną walcarkę skośną sterowaną numerycznie. Do zrealizowanych badań wykorzystano zestaw trzech kompletów narzędzi roboczych, różniących się kątem kształtującym α. Wprowadzano zmienne warunki początkowe procesu poprzez zmianę kąta zukosowania narzędzi θ względem osi walcowanego wsadu, prędkości przemieszczania uchwytu Vu, jak również różnych stopni gniotu δ.

Link do spotkania: teams