seminarium_1

Seminarium Sekcji Procesów Technologicznych 

Prelegent: dr inż. Iwona Bednarczyk

Streszczenie

Obecnie w przemyśle lotniczym i samochodowym obserwuje się wzrost zainteresowania stopami magnezu. Produkcja półwyrobów/wyrobów ze stopów magnezu opiera się głównie na technologii odlewania wynika to z dobrych właściwości odlewniczych tych materiałów. Zastosowanie procesów przeróbki plastycznej dla stopów magnezu jest utrudnione ale w konsekwencji zapewnia uzyskanie poprawy właściwości mechanicznych.
Z powyższych względów poszukiwane są alternatywne sposoby kształtowania plastycznego tej grupy materiałów. Na Wydziale Inżynierii Materiałowej w Katedrze Technologii Materiałowych Politechniki Śląskiej prowadzonych jest szereg prac naukowo-badawczych poświęconych opracowaniu technologii kształtowania stopów magnezu. Podjęto również badania dotyczące opracowania technologii wytwarzana i kształtowania plastycznego (konwecjonalne wyciskanie, wyciskanie metodą KoBo, TCAP) nowej grupy ultralekkich stopów Mg-Li. Materiałem do badań były wlewki ze stopów Mg-Li o wymiarach f 40 x 90 mm. Przed procesami odkształcenia wlewki poddano obróbce cieplnej. Badania analizy mikrostruktury wykonano za pomocą  technik mikroskopii świetlnej i elektronowej w stanie wyjściowym i po procesach odkształcenia plastycznego. Badania mikrostruktury stopów Mg-Li  uzupełniono o ilościową analizę  z wykorzystaniem metody EBSD i programu Metilo. Ocenę właściwości mechanicznych dokonano w oparciu o wyniki otrzymane ze statycznej próby rozciągania  realizowanej w temperaturze pokojowej oraz pomiarów mikrotwardości HV0,2.

Link do spotkania: msteams